महत्त्व तर भगवंतालाच आहे !

भगवंता, तू श्रेष्ठ आम्ही सेवक ।

भगवंता, तू श्रेष्ठ आम्ही दास ।

भगवंता, तू श्रेष्ठ आम्ही साधक ।।

– सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे

Leave a Comment