संबंधित ग्रंथ

आरती करण्याची शास्त्रशुद्ध पद्धतश्री गणेश अथर्वशीर्ष व संकष्टनाशनस्तोत्र (अर्थासह)आरतीसंग्रहश्रीरामरक्षास्तोत्र आणि मारुतिस्तोत्र (अर्थासह)