आध्यात्मिक संज्ञाचा अर्थ (भाग १)

या संकेतस्थळावरील कोणतेही लिखाण अथवा अन्य साहित्य वाचकाला ‘राज्यघटनेच्या कलम ५१ अ नुसार वैज्ञानिक दृष्टीकोन ठेवण्याला’ बाधा आणण्यासाठी लिहिलेले वा ठेवलेले नाही.

आध्यात्मिक संज्ञाचा अर्थ (भाग २)

‘वाईट शक्तींचा साधकांना होणारा त्रास’, ‘काळी शक्ती’ आणि ‘सूक्ष्म’ या शब्दाच्या संदर्भातील काही संज्ञांचे अर्थ समजून घेऊया.