Facebook Live

पाण्यावाचून हाल होऊ
नयेत, यासाठी हे करावे !

इंधने किंवा वीज नसतांना
काय कराल ?

नित्योपयोगी तसेच वेळप्रसंगी लागणार्‍या
वस्तूंची खरेदी आतापासूनच करा !