आरती संग्रह

आरती म्हणजे देवतांच्या अस्तित्वाची साक्षात अनुभूती !

आर्ततेने (अंतःकरणपूर्वक) केलेली ईश्वराची आळवणी म्हणजे आरती !

आरती कशी करावी ?
देवीची आरती कशी करावी ?

 

देवतांच्या आरत्या (Audio)