अ. ‘कर्मयोग’ हा शब्द ‘कर्म’ आणि ‘योग’ या दोन शब्दांपासून झाला आहे. त्याचा अर्थ आहे – कर्माच्या द्वारे योग साधणे, म्हणजे जिवाला शिवाशी जोडणे, म्हणजेच कर्माद्वारे

लेख

संबंधित ग्रंथ

कर्मयोगाचे प्रास्ताविककर्माचे महत्त्व, वैशिष्ट्ये आणि प्रकारसकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्मफलत्याग व अकर्म कर्मसंचित, प्रारब्ध व क्रियमाण कर्म