श्रीमद्भगवद्गीता

विश्ववंद्य श्रीमद्‌भगवद्‌गीता

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता
विश्ववंद्य श्रीमद्भगवद्गीता
म्हैसूर येथील हिंदुद्रोही लेखक अरविंद मलगट्टी यांनी श्रीमद्भगवद्गीतेवर केलेले...
श्रीमद्भगवद्गीतेविषयी पाश्‍चात्त्य विद्वानांचे विचार
युगानुयुगांसाठी मार्गदर्शन करणारी भगवान श्रीकृष्णाची शिकवण !
श्रीमद्भगवद्गीतेचे महत्त्व आणि त्यातील श्‍लोकाचा सुंदर भावार्थ
हिंदूंचा अलौकिक ग्रंथ ‘भगवद्गीते’चे महत्त्व !
साधकांकडून गीतेतील सूत्रांचे आचरण करवून घेऊन त्यांना बंधमुक्त करणारे...
भगवद्गीता काय सांगते ?
आजच्या काळात भगवद्गीतेचे महत्त्व !
मुलांना नुसती भगवद्गीता शिकवण्यापेक्षा साधना शिकवणे अधिक योग्य !

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १ – अर्जुनविषाद
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय २ – सांख्ययोग (भाग १)
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय २ – सांख्ययोग (भाग २)
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय ३ – कर्मयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय ४ – ज्ञानकर्मसंन्यासयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय ५ – कर्मसंन्यासयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय ६ – आत्मसयंमयोग (ध्यानयोग)
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय ७ – ज्ञानविज्ञानयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय ८ – अक्षरब्रह्मयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय ९ – राजविद्याराजगुह्ययोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १० – विभूतीयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय ११ – विश्‍वरूपदर्शनयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १२ – भक्तियोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १३ – क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १४ – गुणत्रयविभागयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १५ – पुरुषोत्तमयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १६ – दैवासुरसंपद्विभागयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १७ – श्रद्धात्रयविभागयोग
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय १८ – मोक्षसंन्यासयोग