ತಮಗೆ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ.

Youtube Live

ಮುಂಬರಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ?