ധർമത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി ഉത്തമം ആക്കുക, ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ധർമ്മം സാധിച്ചു തരുന്നു.

യഥാര്‍ത്ഥ ഗുരു

രാജ്യം പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും അധര്‍മ്മം വാഴുമ്പോളും ആത്മീയമായി ഉണര്‍ന്നു കര്‍മ്മോദ്യുക്തനാകാന്‍ ഉപദേശിക്കുന്നയാളാണ് സര്‍വ്വശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരു.

വരാൻ പോകുന്ന ആപത്ഘട്ടങ്ങളെ നേരിടാനായി തയ്യാറാകുക !

2000-ാം ആണ്ടു മുതൽ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ വളരെ വേഗത്തിലുള്ള സമീപനത്തെകുറിച്ച് സാധകർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ആപത്കാലഘട്ടം നമ്മുടെ പടിവാതിൽ വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

പാചകത്തിന് അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻഡാലിയം പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക !

അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം മൂലം വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, വിസ്മൃതി, അസ്ഥി രോഗങ്ങൾ, കണ്ണുകളുടെ രോഗങ്ങൾ, വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുക, ഹൈപ്പർ‌അസിഡിറ്റി, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്

എന്താണ് ധർമ്മം

ശങ്കരാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ധർമ്മം എന്നാൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി ഉത്തമമാക്കുക, എല്ലാവരുടേയും ലൌകിക ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ ആത്മീയ ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന മൂന്ന് ഉദ്യമങ്ങളും നടപ്പിലാകുന്ന എന്തോ അത് ധർമ്മം.

ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്‍റെ 24 ഗുരുക്കന്മാര്‍

ശ്രീമദ്ഭാഗവദത്തിൽ യദു-അവധൂത സംവാദമുണ്ട്. താൻ ഏതെല്ലാം ഗുരുക്കളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നും എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നും ഇതിൽ അവധൂതൻ പറയുന്നു.

ശക്തി – ഉൽപത്തിയും അർഥവും പ്രവർത്തനവും

ഈ ലേഖനത്തിൽ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തതും, എന്നാൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദവുമായ അധ്യാത്മശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.