‘जो इतरांचा विचार करतो, त्याचा देवच विचार करतो’

‘जो इतरांचा विचार करतो, त्याला स्वतःचा विचार करण्याची आवश्यकता उरत नाही; कारण देवच त्याचा विचार करतो.’

Leave a Comment