हल्ली वृद्ध आई-वडिलांची काळजी त्यांची मुले घेत नाहीत. त्यांना वृद्धाश्रमात…

हल्ली वृद्ध आई-वडिलांची काळजी त्यांची मुले घेत नाहीत. त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवतात. त्याचप्रमाणे शेतकरी वृद्ध झालेल्या गायी-बैलांना खाटिकखान्यात पाठवतात ! – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले (२५.१.२०१७)