देवीच्या मूर्तीवर कुंकुमार्चन कसे करावे ?

देवीला कुंकुमार्चन करण्याच्या दोन पद्धती, कुंकुमार्चन केल्यामुळे होणारे सूक्ष्मातील लाभ दर्शवणारे चित्र आदींचा उहापोह या लेखात केला आहे.

देवीची ओटी कशी भरावी ?

‘देवीपूजनाची सांगता देवीची ओटी भरून करणे, म्हणजे देवीच्या निर्गुण तत्त्वाला आपल्या कल्याणाचे कार्य करण्यासाठी सगुणात येण्यास आवाहन करणे होय.

देवळात प्रवेश करतांना पायरीला नमस्कार कसा करावा ?

परिसरातील चैतन्यामुळे पायर्‍यांनाही देवत्व प्राप्त झालेले असल्याने, पायरीला उजव्या हाताची बोटे लावून तोच हात डोक्यावर फिरवण्याची पद्धत आहे.