वाईट शक्तीच्या आक्रमणामुळे व्यक्ती आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होणे, याचे सौ. योया वाले यांनी केलेले सूक्ष्मातील परीक्षण

सूक्ष्म-ज्ञानाविषयीच्या चित्रातील स्पंदनांचे प्रमाण

स्पंदने प्रमाण (टक्के)
१. अहं
२. भावना १०
३. वाईट शक्ती (पाचव्या पाताळातील मोठी वाईट शक्ती) १०
४. त्रासदायक शक्ती १०
५. मायावी शक्ती १०
सौ. योया वाले

१. अहं

१ अ. अहंचे वलय व्यक्तीच्या अनाहत चक्रस्थानी कार्यरत होणे : व्यक्तीतील राग येणे, अपेक्षा करणे यांसारख्या स्वभावदोषांमुळे, तसेच ती स्वतःच्या जीवनाविषयी हताश/दुःखी असल्याने असे होते.

२. भावना

२ अ. भावनेचे वलय अनाहत चक्रस्थानी कार्यरत होणे : व्यक्तीमध्ये अहं वाढल्याने असे होत असून त्यामुळे व्यक्ती निराशेत जाते.

३. वाईट शक्ती

३ अ. व्यक्तीतील वाईट शक्ती कार्यरत होणे

३ आ. व्यक्तीच्या डोक्यावर वाईट शक्तीचे अस्तित्व असणे : ज्या व्यक्तीच्या जीवनात अनेक समस्या आहेत, ज्या व्यक्तीमध्ये अहं आणि भावनाशीलता आहे, त्या व्यक्तीकडे वाईट शक्ती आकृष्ट होतात. वाईट शक्ती व्यक्तीच्या मनात तिच्या जीवनाविषयी नकारात्मक विचार घालून तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचे काम करते.

आत्महत्येचे विचार येण्यासंबंधीची सूक्ष्म-चित्रे !

४. त्रासदायक शक्ती

४ अ. वाईट शक्तीकडून त्रासदायक शक्तीचा प्रवाह (आत्महत्येच्या विचारांसहित) व्यक्तीच्या सहस्रार चक्रस्थानी कंपयुक्त स्वरूपात प्रवाहित होणे

४ आ. त्रासदायक शक्तीचे चक्राकार वलय व्यक्तीच्या आज्ञाचक्रस्थानी कार्यरत होणे : त्यामुळे व्यक्तीच्या मनात आत्महत्या करण्याचे विचार येतात. ते वाईट शक्तीने व्यक्तीच्या मनात घातले आहेत, याविषयी व्यक्ती अनभिज्ञ असते.

४ इ. त्रासदायक शक्तीच्या कणांनी आत्महत्येच्या विचारांसहित व्यक्तीच्या मनात सतत ये-जा करणे : त्यामुळे व्यक्तीच्या मनात सतत आत्महत्येचे विचार येत रहातात आणि ती आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होते. हे एकप्रकारे व्यक्तीवर वाईट शक्तींनी केलेले आक्रमणच आहे.

४ ई. त्रासदायक शक्तीचा प्रवाह व्यक्तीच्या अनाहत चक्रस्थानी प्रवाहित होणे : व्यक्तीमधील अहं आणि भावनाशीलता (निराशा) यांमुळे असे होत असून त्यामुळे अनाहत चक्रस्थानी त्रासदायक शक्तीचे आवरण येते.

४ उ. त्रासदायक शक्तीचे वलय व्यक्तीच्या अनाहत चक्रस्थानी कार्यरत होणे : त्यामुळे व्यक्तीचा अहं आणि भावनाशीलता वाढते.

४ ऊ. त्रासदायक शक्तीचे आवरण व्यक्तीच्या देहाभोवती निर्माण होऊन ते वाढणे : व्यक्तीच्या मनात आत्महत्या न करण्याचा विचार येऊ नये, म्हणजेच व्यक्तीला साहाय्य मिळू नये, यासाठी वाईट शक्ती असे करतात.

५. मायावी शक्तीचे वलय व्यक्तीच्या डोक्याभोवती कार्यरत होणे : त्यामुळे व्यक्ती आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होते.

– सौ. योया वाले, एस्.एस्.आर्.एफ्. (८.१०.२०१९)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे सूक्ष्म. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या सूक्ष्म संवेदना जाणवतात. या सूक्ष्माच्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • वाईट शक्ती : वातावरणात चांगल्या आणि वाईट शक्ती कार्यरत असतात. चांगल्या शक्ती चांगल्या कार्यासाठी मानवाला साहाय्य करतात, तर वाईट शक्ती त्याला त्रास देतात. पूर्वीच्या काळी ऋषिमुनींच्या यज्ञांत राक्षसांनी विघ्ने आणल्याच्या अनेक कथा वेद-पुराणांत आहेत. अथर्ववेदात अनेक ठिकाणी वाईट शक्ती, उदा. असुर, राक्षस, पिशाच तसेच करणी, भानामती यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी मंत्र दिले आहेत. वाईट शक्तींच्या त्रासांच्या निवारणार्थ विविध आध्यात्मिक उपाय वेदादी धर्मग्रंथांत सांगितले आहेत.
  • सूक्ष्म-परीक्षण : एखाद्या घटनेविषयी किंवा प्रक्रियेविषयी चित्ताला (अंतर्मनाला) जे जाणवते, त्याला सूक्ष्म-परीक्षण म्हणतात.
  • सूक्ष्म-ज्ञानाविषयीचे चित्र : काही साधकांना एखाद्या विषयासंबंधी जे जाणवते आणि अंतर्दृष्टीने जे दिसते, त्यासंबंधी त्यांनी कागदावर रेखाटलेल्या चित्राला सूक्ष्म-ज्ञानाविषयीचे चित्र असे म्हणतात.

Leave a Comment