यज्ञविद्या

यज्ञाचे मंत्र म्हणतांना भाव आणि उच्चार यांचे महत्त्व

यज्ञातील हवनातून निर्माण होणारा धूर आणि इतर कारणांमुळे निर्माण होणारा धूर
समाजाला यज्ञकर्माचा अपेक्षित लाभ का होत नाही, यामागील आध्यात्मिक कारणमीमांसा !
‘यज्ञसंस्कृती’चे पुनरुज्जीवन करणारे मोक्षगुरु परात्पर गुरु डॉ. आठवले !

अधिक माहिती वाचा…