ஸாதகர்களின் மீது தீய சக்திகளால் ஏற்படும் ஆவரணம் நீங்க ஒரு பயன் தரும் வழிமுறை!

தீய சக்திகளின் தாக்குதலால் நம் உடலில் ஏற்படும் ஆவரணத்தை நாமே களைய சுலபமான வழிகாட்டுதல்..

உலகில் தொற்றை பரவச் செய்த ‘கொரோனா விஷத்தொற்று’க்குப் பின்னர் இப்போது பரவும் ‘ஓமிக்ரான் விஷத்தொற்றுடன் ஆன்மீக நிலையில் போராட இந்த நாமஜபத்தை செய்யவும்!

ஓமிக்ரான் விஷத்தொற்றுடன் ஆன்மீக நிலையில் போராட நாம் செய்ய வேண்டிய நாமஜபம் பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் கொரோனாவுக்கும் ஒமிக்ரானுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன.

கொரோனா விஷ அணுவை எதிர்ப்பதற்குத் தேவையான ஆன்மீக பலம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தெய்வம் உள்ளிருந்து அருளிய நாமஜபம்!

கொரோனா விஷ அணு பாதிப்பிலிருந்து நம்மை காத்துக் கொள்ள செய்ய வேண்டிய ஆன்மீக உபாயம்!