ஸகல ஸாமர்த்தியவானாக இருந்தும் பாரதம் மற்றும் ஹிந்து ராஷ்ட்ரம் இதிகாசத்தில் இதுவரை மற்றொரு தேசத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்யாததன் காரணம்

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் ஒளி மிகுந்த சிந்தனை! ‘பாரதம் மற்றும் ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தை தவிர்த்து உலகிலுள்ள பல்வேறு நாடுகள் மற்றொரு நாட்டைத் தாக்கி தங்களின் வசப்படுத்திக் கொள்ள தங்களின் சைன்னியத்தை மற்றும் பண பலத்தை உபயோகித்துள்ளனர்; இன்றும் உபயோகித்து வருகின்றனர். இதற்கு மாறாக திரேதா மற்றும் த்வாபர யுகங்களில் பாரதம் உலகின் ஸகல ஸாமர்த்தியங்களும் பொருந்திய தேசமாக இருந்தாலும் மற்றொரு தேசத்தை ஒருபோதும் ஆக்கிரமிப்பு செய்ததில்லை! சில சமயங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் யுத்தமும் … Read more

Donating to Sanatan Sanstha’s extensive work for nation building & protection of Dharma will be considered as

“Satpatre daanam”

Click to Donate