தீபாவளி

தீபாவளியின்போது ப்ரம்மாண்டத்திலிருந்து சைதன்யம் பூமிக்கு அதிகமாக வருகிறது.