குங்குமம்

நம் பாரத கலாச்சாரத்தில்முக்கியஅங்கம் வகிப்பது குங்குமம். இயற்கையானமஞ்சள் கிழங்கிலிருந்துதயாரிக்கப்படுவதேகுங்குமம்ஆகும்.