படுப்பதில் சரியான மற்றும் தவறான வழிமுறை மற்றும் அதன் சாஸ்திரம்

உறங்கும் நிலை எவ்வாறிருக்க வேண்டும் என்பதை சூட்சும காரணங்களுடன் விளக்கும் கட்டுரை…

இரவு உறங்குவதற்கு முன் உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரங்கள், பிரார்த்தனை மற்றும் நாமஜபம்

இரவில் நிம்மதியாக உறங்க என்ன ஸ்லோகங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்ன பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என வழிகாட்டும் கட்டுரை…

விடியற்காலையில் ஏன் உறங்கக் கூடாது ?

விடியற்காலையில் உறங்குவது என்பது அந்த நேரத்திலுள்ள ஸாத்வீக அதிர்வலைகளின் பயனை அடையாமல், நாமஜபம் செய்யாமல் உறக்கத்திற்கு அடிமையாவது என்பதாகும்.