ஸ்ரீசித்சக்தி (திருமதி) அஞ்ஜலி காட்கில், பூ. அனந்த் ஆடவலே அவர்களுடனான நேர்காணல் – 2

ஒரு ஞானயோகியின் ஆன்மீகப் பாதையை நமக்கு தெளிவாகக் காட்டுகிறது இந்த நேர்காணல்…

கண் திருஷ்டியினால் ஒரு நபர் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்

உடல், மனம் மற்றும் சூட்சும தேஹத்தை கண் திருஷ்டி எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை விளக்கும் கட்டுரை…

கண் திருஷ்டி என்பதன் பொருள் மற்றும் அதனால் பாதிக்கப்படும் செயல்பாடு

கண் திருஷ்டி என்பதன் பொருள் மற்றும் அதனால் பாதிக்கப்படும் செயல்பாடு பற்றி விளக்கும் கட்டுரை…

ஒரு நபர் எதிர்கொள்ளும் ஆன்மீக பிரச்சனைகளை ஆன்மீக நிலையில் செய்யப்படும் நிவாரணங்கள் மூலம் மட்டுமே குணப்படுத்த முடியும்!

பல்வேறு ஆன்மீகக் கோளாறுகள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும் ஆன்மீக நிவாரணங்கள்!

‘இரு உள்ளங்கைகளின் ஒருங்கிணைந்த முத்திரை’ செய்து உடலிலுள்ள கஷ்டம் தரும் சக்தியின் ஆவரணத்தைக் களையும் வழிமுறை!

தீய சக்திகளின் தாக்குதல் சூட்சும நிலையில் அதிகரிக்கும்போது அதற்கேற்ற புதிய உபாய முத்திரைகள்…