ஸ்நானத்தின் வகைகள்,  பிரார்த்தனைகள் மற்றும்  உச்சரிக்க வேண்டிய ஸ்லோகங்கள் 

குளிப்பது என்ற காரியத்தின் மூலம் எவ்வாறு ஆன்மீக பயனடைவது என கற்றுத் தரும் கட்டுரை…

படுப்பதில் சரியான மற்றும் தவறான வழிமுறை மற்றும் அதன் சாஸ்திரம்

உறங்கும் நிலை எவ்வாறிருக்க வேண்டும் என்பதை சூட்சும காரணங்களுடன் விளக்கும் கட்டுரை…

இரவு உறங்குவதற்கு முன் உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரங்கள், பிரார்த்தனை மற்றும் நாமஜபம்

இரவில் நிம்மதியாக உறங்க என்ன ஸ்லோகங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்ன பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என வழிகாட்டும் கட்டுரை…