ஜோஹார், ராஜ்புதன வம்சத்தின் கௌரவமிக்க பாரம்பரியம் !

அந்நியர்களின் கோரப்பிடியில் அகப்படாமல் தங்களின் தர்மத்தை, மானத்தைக் காப்பாற்ற ராஜபுதன பெண்கள் யக்ஞாக்னியில் தங்களின் இன்னுயிர்களை ஆஹுதியாக அளிப்பதே ஜோஹார் என்னும் பாரம்பரியம்…

ரதோத்ஸவம் முடிந்த பின்பு ஸப்தரிஷிகள் தங்களின் அன்பார்ந்த வாக்கால் பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் அவதார காரியத்தின் மகிமையை வெளிப்படுத்துதல்!

ரதோத்ஸவத்தின் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும நிகழ்வுகளை விளக்குகிறார்கள் ஸப்தரிஷிகள்!

ஊர்வலம், கொடிகளுடன் பக்தர்களின் குதூஹலம்; ஸ்ரீமன்நாராயணனின் மகிமையோ விளக்கவொண்ணா கோலாஹலம்

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் ரதோத்ஸவ விழாவின் புகைப்படத் தொகுப்பு!

பராத்பர குரு டாக்டர் ஜெயந்த் ஆடவலே அவர்களின் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளும் புன்சிரிப்பைப் பற்றி ஸாதகர்களின் இதயபூர்வ கருத்துகள்!

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் தெய்வீக புன்னகை பற்றி ஸாதகர்களின் சில கருத்துகள்…!

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே மற்றும் ஸ்ரீஸத்சக்தி (திருமதி) பிந்தா ஸிங்க்பால், ஸ்ரீசித்சக்தி (திருமதி) அஞ்ஜலி காட்கில் ஆகியோரின் புருவமத்தியில் தெய்வீக சின்னங்கள் வெளிப்பட்டதன் ஆன்மீகசாஸ்திரம்!

மகான்களின் தேஹத்தில் சுப சின்னங்கள் வெளிப்படுவதன் விளக்கம் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது…

பக்திமய சூழலில் நடந்த ஸ்ரீவிஷ்ணு ரூப பராத்பர குரு டாக்டர் ஜெயந்த் ஆடவலே அவர்களின் சைதன்யம் நிறைந்த ‘ரதோத்ஸவம்’!

பராத்பர குரு டாக்டர் ஜெயந்த் பாலாஜி ஆடவலே அவர்களின் 80-வது ஜன்மோத்ஸவ விழா பற்றிய தகவல்கள்!

குருக்ருபாயோகப்படியான ஸாதனை வழி மற்றும் அஷ்டாங்க ஸாதனையின் நிலைகள்

குருக்ருபாயோகத்தின் வ்யஷ்டி, ஸமஷ்டி ஸாதனை மற்றும் அஷ்டாங்க ஸாதனையின் வரிசைகிரமம் ஸாதகரின் இயல்புக்கேற்ப எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை விளக்கும் கட்டுரை!

பகவான் பரசுராமர் – க்ஷாத்ரதேஜ் மற்றும் பிராம்மதேஜஸின் உத்தம சங்கமம்

பகவான் பரசுராமர் க்ஷாத்ரதேஜ் மற்றும் பிராம்மண தேஜ் ஒருங்கே அமையப் பெற்று உலகில் தீய சக்திகளை அழித்து தர்ம ஸன்ஸ்ஸ்தாபனம் செய்தார். அவரைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்…