சாந்தி விதி

வாழ்வின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் செய்யப்பட வேண்டிய சாந்தி விதிகளின் மகத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது…

சமூக விழாக்களில் குத்துவிளக்கேற்றுதல்

சமூக விழாவில் குத்துவிளக்கேற்றுவதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் தேங்காய் உடைத்தலின் சாஸ்திரம் விளக்கப்பட்டுள்ளது…