പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ

ശിവന്‍റെ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങളായി 12 ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ മഹാദേവന്‍റെ ശരീരവും നേപ്പാളിലെ പശുപതിനാഥൻ ശിരസ്സുമാണ്.

ഭസ്മം

ഭസ്മക്കുറി തൊടുന്നത്‌ നമ്മിലെ ഈശ്വരാംശത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനാണ്‌, ദുഷ്ടശക്തികളെ അകറ്റി നിര്‍ത്താനാണ്. പുരാതനകാലം മുതലേ, രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് നെറ്റിയില്‍ ഭസ്മക്കുറി ഇടുന്ന ശീലം ഭാരതീയര്‍ക്ക് തനതായതാണ്.

ശിവന്‍റെ ആധ്യാത്മിക സവിശേഷതകൾ

എപ്പോഴും നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ദേവനാണ് ശിവൻ. ശിവൻ സദാബന്ധമുദ്രയിൽ ആസനസ്ഥനായിരിക്കും. ഉഗ്രതപസ്സ് കൊണ്ട് വർധിച്ച ഉഷ്ണത്തെ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗംഗ,

ശിവൻ

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ശിവ തത്ത്വത്തെക്കുറിച്ചും, ശിവന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ആധികാരികവുമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക് സാധന ചെയ്ത് ശിവന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനായി സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നു.

ശിവന് കൂവളയില അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയും അതിനു പിന്നിലുള്ള അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും

മിക്ക ഉപാസകരുടേയും സ്വഭാവം താരക സ്വരൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്നതിനാൽ ശിവന്റെ താരക ഉപാസന അവരുടെ പ്രകൃതിയുമായി ചേരുന്നതും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് അനുയോജ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

രുദ്രാക്ഷം

രുദ്ര + അക്ഷം എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് രുദ്രാക്ഷം എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. ശിവപൂജ നടത്തുമ്പോള്‍ കഴുത്തിൽ നിശ്ചയമായും രുദ്രാക്ഷമാല അണിഞ്ഞിരിക്കണം.

ശിവന്‍റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ശിവന്‍റെ വിവിധ രൂപങ്ങളായ രുദ്രൻ, അർധനാരീശ്വരൻ, വേതാളൻ, നടരാജൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ആ രൂപങ്ങളുടെ കാര്യപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽനിന്നും ശിവന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശാലത വ്യക്തമാകുന്നു.