ആത്മീയ ബലം വര്‍ധിപ്പിച്ച് ‘കൊറോണ’ വൈറസിനെതിരെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നേടുന്നതിന് ഈശ്വരൻ നിർദ്ദേശിച്ച നാമജപം

ചികിത്സയോടൊപ്പം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആത്മീയ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മൂന്നു ദേവതാ തത്ത്വങ്ങളുടെ ജപം ചെയ്യണം.

ശ്രീ ബഗലാമുഖി സ്തോത്രം

ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ സംഘർഷമുള്ളതാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധന ചെയ്യുന്നവർ ശ്രീ ബഗലാമുഖി ദേവതയോട് അത്യന്തം ഭക്തിയോടെ പ്രാർഥിച്ച് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ശ്രീ ബഗലാമുഖി സ്തോത്രം കേൾക്കണം !

നിത്യേന ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിലെ ദേവീകവചം ചൊല്ലുക !

പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി ദിവസവും രാവിലെ ദേവീകവചം ചൊല്ലുക !

ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ നാമജപം

ഭക്തിഭാവം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായും ദേവതയുടെ തത്ത്വം അധികം ലഭിക്കുന്നതിനായും ദേവതയുടെ നാമം ഏതു രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം.

ഓം നമഃ ശിവായ

‘വശ്’ എന്ന വാക്കിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വിപരീതമാക്കിയാണ് ശിവ എന്ന പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.

ശ്രീ ദുർഗ്ഗാദേവിയുടെ നാമജപം

നവരാത്രിയുടെ ഉത്സവ വേളയിൽ ദേവി തത്ത്വം മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആയിരം മടങ്ങ് കൂടുതൽ സജീവമായിരിക്കും. അതിനാൽ ദേവി തത്ത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിന് ‘ശ്രീ ദുർഗാദേവ്യൈ നമഃ’ എന്ന നാമം പരമാവധി ജപിക്കുക.