ധർമപഠനവും ആത്മീയ സാധനയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ…

’ധർമപഠനവും ആത്മീയ സാധനയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ തന്റെ വൃദ്ധരായ മാതാ-പിതാക്കളെ പരിചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ സ്വത്ത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് !’