സത്സംഗം 6 : നാമജപം ഏകാഗ്രതയോടുകൂടിയും നന്നായി ആകുന്നതിനായും ചെയ്യേണ്ട പ്രയത്നങ്ങൾ

ഈ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് നാമജപത്തിന്റെ എണ്ണവും നിലവാരവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം.

സത്സംഗം 5 : നാമജപത്തിന്‍റെ വിവിധ രീതികൾ

നാമജപം നന്നായി ആകുന്നതിനായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജപം എഴുതുക, ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് ജപിക്കുക എന്നിവയും നാമജപത്തിലെ വിവിധ വാണികളെക്കുറിച്ചും ഈ സത്സംഗത്തിൽ പഠിക്കാം.

സത്സംഗം 4 : നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

’ജകാരോ ജന്മ വിച്ഛേദകഃ പകാരോ പാപനാശകഃ’ അതായത് ’പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തോ അതാണ് ജപം.

സത്സംഗം 3 : സാധനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ

ഇന്ന് നമുക്ക് പലയിടത്തും Dos and Donts അതായത് ചെയ്യേണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതേപോലെ സാധന ചെയ്യുമ്പോഴും നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സാധന നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

സത്സംഗം 2 : സാധനയിലെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ (ഭാഗം 2)

സാധനയുടെ ഒരു മഹത്ത്വമേറിയ തത്ത്വമാണ് അധ്യാത്മിക നിലയനുസരിച്ച് സാധന ചെയ്യുക എന്നത്. ഇത് ഭൌതീക നിലയല്ല, മറിച്ച് ആധ്യാത്മിക അർഥത്തിലാണ്.

സത്സംഗം 1 : സാധനയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളും (ഭാഗം 1)

ജ്ഞാനയോഗം, കർമയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ സാധനയിൽ വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രകൃതിഗുണം അനുസരിച്ച് അവരുടെ മോക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

മൂന്നാം പ്രഭാഷണം : നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും സത്സംഗത്തിന്‍റെ മഹത്ത്വവും

നാം എല്ലാവരും ആനന്ദപ്രാപ്തിക്കായി അധ്വാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം സംഘർഷവും സമ്മർദവും നിറഞ്ഞതാണ്. സമ്മർദമില്ലാത്തതും ആനന്ദപൂരിതവുമായ ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ അധ്യാത്മം പ്രാവർത്തികമാക്കണം, സാധന ചെയ്യണം.

രണ്ടാം പ്രഭാഷണം : സാധനയുടെ പ്രാഥമികമായ ഭാഗങ്ങൾ

ആനന്ദ സ്വരൂപമായ ഈശ്വരനിൽനിന്നാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ആയതിനാൽ ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചു ചേരാനുള്ള വ്യഗ്രത അതായത് സുഖദുഖത്തിനതീതമായ ആനന്ദം നേടുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം നാം ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഒന്നാം പ്രഭാഷണം : ആത്മീയ സാധനയുടെ മഹത്ത്വം

ധർമശാസ്ത്രത്തിൽ ഈശ്വരപ്രാപ്തി അതായത് ആനന്ദപ്രാപ്തിക്കായി വിവിധ സാധന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സാധനാമാർഗങ്ങളിൽനിന്നും താൻ ഇന്ന് ഏതു സാധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം എന്ന സംശയം പലർക്കുമുണ്ടാകും.