രണ്ടാം പ്രഭാഷണം : സാധനയുടെ പ്രാഥമികമായ ഭാഗങ്ങൾ

ആനന്ദ സ്വരൂപമായ ഈശ്വരനിൽനിന്നാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ആയതിനാൽ ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചു ചേരാനുള്ള വ്യഗ്രത അതായത് സുഖദുഖത്തിനതീതമായ ആനന്ദം നേടുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം നാം ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഒന്നാം പ്രഭാഷണം : ആത്മീയ സാധനയുടെ മഹത്ത്വം

ധർമശാസ്ത്രത്തിൽ ഈശ്വരപ്രാപ്തി അതായത് ആനന്ദപ്രാപ്തിക്കായി വിവിധ സാധന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സാധനാമാർഗങ്ങളിൽനിന്നും താൻ ഇന്ന് ഏതു സാധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം എന്ന സംശയം പലർക്കുമുണ്ടാകും.