ശ്രീ ഗണപതിയുടെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും

ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രീഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തതും, എന്നാൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദവുമായ അധ്യാത്മശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീ ഗണപതിയുടെ സവിശേഷതകള്‍

വിഘ്നഹരൻ, പ്രാണശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നവൻ, വിദ്യാപതി, നാദഭാഷയെ പ്രകാശഭാഷയായും നേരെ മറിച്ചും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവൻ, വാക്ദേവത എന്നിവയാണ് ശ്രീ ഗണപതിയുടെ ചില സവിശേഷതകള്‍

ശ്രീ ഗണപതിക്ക് കറുക പുല്ലും ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങളും അര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു കാരണമെന്താണ് ?

ശ്രീഗണപതിയുടെ ഉപാസനയിലെ ചില ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.