മൃതദേഹത്തെ തടി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ചിതയിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക !

മൃതദേഹത്തെ അടുക്കിയ തടികൾക്കു മുകളിൽ വച്ച് തീ കൊളുത്തുമ്പോൾ മരത്തിൽ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള അഗ്നിതത്ത്വം മൃതദേഹത്തിലെ അശുദ്ധിയെ (രജ-തമങ്ങൾ) നശിപ്പിക്കുന്നു.

മരണശേഷം ചെയ്യേണ്ട ക്രിയാകർമങ്ങൾ (ഭാഗം 2)

മരണാനന്തര കർമങ്ങൾ ശദ്ധ്രയോടെയും ശരിയായ രീതിയിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചെയ്താൽ, മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലിംഗദേഹം, ഭൂലോകത്തിലോ മൃത്യുലോകത്തിലോ തങ്ങി നിൽക്കാതെ…

മരണസമയത്ത് നാവിൽ നാമം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്‍റെ മഹത്ത്വം

“മരണം” അത് നിത്യമായ ഒരു സത്യമാണ് . അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. മരണ സമയത്ത് നാവിൽ നാമജപം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ മഹത്ത്വം ഈ ലേഖനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു.