വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, സ്വയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനോബലം വ൪ധിപ്പിക്കുക !

നിലവിൽ കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊതുജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

നാമസങ്കീർത്തനയോഗം

നാമസങ്കീർത്തനയോഗമെന്നാൽ നാമജപത്തിൽക്കൂടി ഈശ്വരനുമായി യോഗം സാധിച്ചെടുക്കുക, അതായത് ജീവ-ശിവ സംഗമം, ഈശ്വരപ്രാപ്തി എന്നർഥം.