മഴക്കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ! (ഭാഗം 1)

ഭാവിയിലെ ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഡോക്ടർമാരോ ഫിസിഷ്യൻമാരോ, മരുന്നുകളോ ലഭിക്കുകയില്ല. അത്തരം സമയങ്ങളിൽ ആയുർവേദത്തിന് നമ്മുടെ രക്ഷകനാകാൻ സാധിക്കും.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 10

വരും കാലങ്ങളിൽ, മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം, ഭീകരത മുതലായവ ഗ്രാമങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നഗരങ്ങൾക്കാണ് ബാധിക്കുക. അതിനാൽ, ഗ്രാമത്തിൽ വീട് ഉള്ളവർ അത് വാസയോഗ്യമാക്കി വയ്ക്കുക.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 9

പ്രതികൂല സമയങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുക. കുടുംബത്തിലെ കുറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ, അഗ്നിശമനം എന്നിവയുടെ പരിശീലനം നേടിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 8

പ്രതികൂല സമയങ്ങളിൽ, പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ക്ഷാമമുണ്ടാകും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പരിഭ്രമപ്പെടാതിരിക്കാനും, ഉണങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ മതിയായ അളവിൽ സംഭരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 7

ഈ ലേഖനത്തിൽ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 6

പ്രതികൂല സമയങ്ങളിൽ, ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് അവസാന നിമിഷം ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേന്ന് വരില്ല. അത്തരം അവശ്യവസ്തുക്കൾ മതിയായ അളവിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കുക.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 5

പ്രതികൂല സമയങ്ങളിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടാകും. പ്രതികൂല സമയം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ പോലും ലഭ്യമാകില്ല.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 4

ഈ ലേഖനത്തിൽ ജലവും വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍, അതായത്, ജലസ്രോതസ്സുകൾ‌, ജലസംഭരണത്തിനും ശുദ്ധീകരണത്തിനുമുള്ള മാർ‌ഗ്ഗങ്ങൾ‌, വൈദ്യുതിക്കുള്ള ഇതരമാര്‍ഗം‌ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 3

ആപത്ക്കാലങ്ങളിൽ പതിവ് പോലെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അന്നേരം പട്ടിണി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മുൻകൂട്ടി ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ഭാഗം 2

ആപത്ത് കാലത്ത്, വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വിളവു നൽകുന്ന ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നടുന്നതാണ് നല്ലത്.