നമ്മൾ എന്തിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നത് ?

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രാണി മുതൽ ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ വരെ, സന്തോഷത്തിന്‍റെ പരമോന്നത അവസ്ഥയ്ക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്.

ആത്മീയതയുടെ മഹത്ത്വം

ആത്മീയത ശാശ്വതവും പരമമായതുമായ ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയത മനുഷ്യന് ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നു.