നമസ്കാരം എന്ന വാക്കിന്‍റെ അർഥവും നമസ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും

ദേവദർശനം നടത്തുന്പോഴും മുതിർന്നവരേയോ ആദരണീയ വ്യക്തികളെയോ കണ്ടുമുട്ടുന്പോഴും നാം അറിയാതെതന്നെ കൈ കൂപ്പി വന്ദിക്കുന്നു.

പൂജാപാത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാനായി ഏത് ലോഹം ഉപയോഗിക്കണം?

ഭക്തിഭാവത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ദേവതാപൂജയിലൂടെ സ്വാഭാവികമായും ദേവതാതത്ത്വത്തിന്റെ ഗുണം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നു.

പൂജാമണ്ഡപത്തിന്‍റെ നിര്‍മാണം, നിറം, ദിശ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം !

പൂജാമണ്ഡപം എല്ലായ്പോഴും കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറു ദിശയിലായിരിക്കണം. പൂജാമണ്ഡപം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചന്ദനമല്ലെങ്കിൽ തേക്കുകൊണ്ട് നിർമിക്കുക.

പ്രാർഥനയുടെ മഹത്ത്വവും ഗുണങ്ങളും

വിവിധ തരം പ്രാർഥനകളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തി, ചിന്താഗതി, കാഴ്ചപ്പാട് എന്നീ തലങ്ങളിൽ പ്രാർഥന കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ലേഖനത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.