അഗ്നിഹോത്രം

വരാനിരിക്കുന്ന കാലം വളരെ പ്രതികൂലമാകുമെന്നും അതിൽ ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യ നശിക്കുമെന്നും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും, പ്രവാചകന്മാരും ജ്യോതിഷികളും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.