അക്യുപ്രഷർ

ഇന്ന് നിസ്സാരമായ അസുഖത്തിനു പോലും നാം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നു. നമ്മൾ അക്യുപ്രഷർ ചികിത്സാരീതി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിലയേറിയ സമയവും, ധനവും ലാഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം രോഗത്തിന്‍റെ മൂല കാരണത്തെ ചികിത്സിക്കാനും സാധിക്കും.