ഭൌതീക ജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങൾ ദുഃഖത്തിലാഴുന്നു…

ഭൌതീക ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്പാദിക്കുവാൻ ശമ്രിക്കുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ദുഃഖത്തിലാഴുന്നു. എന്നാൽ സാധന ചെയ്യുന്പോൾ സർവസ്വവും ത്യജിക്കുന്നതിനാൽ സാധകർ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു !