അഗ്നിശമനത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

ദിവസവും 5-6 മണിക്കൂർ അടുക്കളയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ശരാശരി വ്യക്തിയും വീട്ടമ്മയും അഗ്നിശമന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് തീർത്തും അജ്ഞരാണ്.