പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിന്‍റെ ദോഷ ഫലങ്ങൾ

ഡിസംബർ 31ന് ഹോട്ടലുകളിൽ നടത്തുന്ന പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ പോകുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മഹർഷി അധ്യാത്മ വിശ്വവിദ്യാലയം യൂണിവേഴ്സറ്റി ഓറ സ്കാനർ (UAS) ഉപയോഗിച്ച് ചില ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി.

പച്ചകുത്തലിന്‍റെ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ദോഷഫലങ്ങൾ !

മിനിറ്റുകൾ മുതൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്തിയ മഷി കയറും. പച്ചകുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ മഷി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക !