പച്ചകുത്തലിന്‍റെ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ദോഷഫലങ്ങൾ !

മിനിറ്റുകൾ മുതൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്തിയ മഷി കയറും. പച്ചകുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ മഷി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക !