പരാത്പര ഗുരു ഡോ. ആഠവലെ – എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു  ആദര്‍ശപരമായ പുരുഷൻ !

പരാത്പര ഗുരു (ഡോ.) ആഠവലെ രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നത് മാനവ രാശിയുടെ ഉന്നമനവും അതുവഴി  ലോകസമാധാനവും  ആയിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ജഗദ്ഗുരു എന്ന സ്ഥാനത്തിന് അർഹൻ.