നമ്മൾ എന്തിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നത് ?

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രാണി മുതൽ ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ വരെ, സന്തോഷത്തിന്‍റെ പരമോന്നത അവസ്ഥയ്ക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, സ്വയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനോബലം വ൪ധിപ്പിക്കുക !

നിലവിൽ കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊതുജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൃതദേഹത്തെ തടി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ചിതയിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക !

മൃതദേഹത്തെ അടുക്കിയ തടികൾക്കു മുകളിൽ വച്ച് തീ കൊളുത്തുമ്പോൾ മരത്തിൽ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള അഗ്നിതത്ത്വം മൃതദേഹത്തിലെ അശുദ്ധിയെ (രജ-തമങ്ങൾ) നശിപ്പിക്കുന്നു.

മരണശേഷം ചെയ്യേണ്ട ക്രിയാകർമങ്ങൾ (ഭാഗം 2)

മരണാനന്തര കർമങ്ങൾ ശദ്ധ്രയോടെയും ശരിയായ രീതിയിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചെയ്താൽ, മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലിംഗദേഹം, ഭൂലോകത്തിലോ മൃത്യുലോകത്തിലോ തങ്ങി നിൽക്കാതെ…

മരണസമയത്ത് നാവിൽ നാമം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്‍റെ മഹത്ത്വം

“മരണം” അത് നിത്യമായ ഒരു സത്യമാണ് . അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. മരണ സമയത്ത് നാവിൽ നാമജപം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ മഹത്ത്വം ഈ ലേഖനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു.

ആത്മീയതയുടെ മഹത്ത്വം

ആത്മീയത ശാശ്വതവും പരമമായതുമായ ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയത മനുഷ്യന് ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നു.

നാമസങ്കീർത്തനയോഗം

നാമസങ്കീർത്തനയോഗമെന്നാൽ നാമജപത്തിൽക്കൂടി ഈശ്വരനുമായി യോഗം സാധിച്ചെടുക്കുക, അതായത് ജീവ-ശിവ സംഗമം, ഈശ്വരപ്രാപ്തി എന്നർഥം.