പരാത്പര ഗുരു ഡോ. ആഠവലെ – എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു  ആദര്‍ശപരമായ പുരുഷൻ !

പരാത്പര ഗുരു (ഡോ.) ആഠവലെ രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നത് മാനവ രാശിയുടെ ഉന്നമനവും അതുവഴി  ലോകസമാധാനവും  ആയിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ജഗദ്ഗുരു എന്ന സ്ഥാനത്തിന് അർഹൻ.

ശ്രീരാമതത്ത്വം ആകർഷിക്കുകയും പ്രക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോലങ്ങൾ

ശ്രീരാമനവമി അഥവാ അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ വീട്ടിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ ശ്രീരാമതത്ത്വം ആകർഷിക്കുകയും പ്രക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാത്ത്വികമായ കോലങ്ങൾ വരയ്ക്കുക.