അക്ഷയ തൃതീയ

വൈശാഖ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷത്തിലെ തൃതീയക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം, ഹവനം ഇവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷയം സംഭവിക്കുകയില്ല; അതിനാലാണ് ഈ തിഥിയെ ‘അക്ഷയ്യ തൃതീയ’ എന്നു പറയുന്നത്.