மாயை

மாயை என்றால் என்ன, அதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்ற விளக்கங்களை தர்ம நூல்களின் ஆதாரத்துடன் இக்கட்டுரை விளக்குகிறது!