நவராத்திரி சமயம் நடக்கும் கும்மி, கோலாட்டம்!

நவராத்திரி சமயம் கும்மி, கோலாட்டம் ஆடுவதன் சாஸ்திரம் மற்றும் இன்று டிஸ்கோ டாண்டியா என்ற பெயரில் நடக்கும் தவறான வழக்கத்தைப் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் கட்டுரை!