സത്സംഗം 14 : ’A1’, ’A2’ സ്വയം പ്രത്യായന രീതികള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

നമ്മളെക്കൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്ന അനുചിതമായ പ്രവർത്തി, മനസ്സിലെ അനുചിതമായ ചിന്തകളും ഭാവനകളും അകറ്റുന്നതിനായി A-1 രീതിപ്രകാരം സ്വയം നിർദേശം എടുക്കുന്നു എന്നാൽ അൽപമായ സമയം അതായത് 1-2 മിനിറ്റു നേരത്തേക്കു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം കാരണം മനസ്സിൽ വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്കായി A-2 രീതിപ്രകാരം സ്വയം നിർദേശം തയ്യാറാക്കുന്നു.

സത്സംഗം 12 : A-1 സ്വയം നിർദേശം

നമ്മളെക്കൊണ്ടാകുന്ന അനുചിതമായ പ്രവർത്തി, മനസ്സിൽ വരുന്ന അനുചിതമായ ചിന്തകൾ, മനസ്സിൽ വരുന്ന അനുചിതമായ പ്രതികരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആന്തരീക മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിർദേശങ്ങളെയാണ് സ്വയം നിർദേശം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പ്രത്യായനം എന്നു പറയുന്നത്.

ചൈത്ര ശുക്ല പ്രതിപദയിൽ പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കൂ !

ചൈത്ര ശുക്ല പ്രതിപദ അതായത് യുഗാദി ദിവസമാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ, ഈ ദിവസം പുതുവർഷത്തിന്‍റെ യഥാർത്ഥ തുടക്കമാണ്.

പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിന്‍റെ ദോഷ ഫലങ്ങൾ

ഡിസംബർ 31ന് ഹോട്ടലുകളിൽ നടത്തുന്ന പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ പോകുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മഹർഷി അധ്യാത്മ വിശ്വവിദ്യാലയം യൂണിവേഴ്സറ്റി ഓറ സ്കാനർ (UAS) ഉപയോഗിച്ച് ചില ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി.

സത്സംഗം 11 : നിത്യവും പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ പട്ടികയിൽ എഴുതുക

ഈ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് സ്വഭാവദോഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി അത് ഏതു രീതിയിൽ എഴുതണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം.

സത്സംഗം 10 : സ്വഭാവദോഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രക്രിയ

ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി എന്നു വച്ചാൽ ഈശ്വരനുമായി ഒന്നാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം. ഈശ്വരനിൽ ദുർഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈശ്വരൻ സർവഗുണവല്ലഭനാണ്. നമുക്ക് ഈശ്വരനുമായി ഒന്നാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം.

സത്സംഗം 9 : സ്വഭാവദോഷങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനായി പ്രയത്നിക്കുക

ജീവിതം ആനന്ദത്തോടുകൂടി നയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങൾ അതായത് സ്വഭാവദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ സത്സംഗത്തിൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം.

ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലളിതമായ ആയുർവേദ പ്രതിവിധികൾ

കൺപോളകൾ അടച്ച് അതിനു മുകളിൽ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയ ജാതിക്ക പുരട്ടുക. ഉള്ളങ്കൈയും കാൽപാദവും ഓടിന്‍റെ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ തേച്ച് ഉരയ്ക്കുക.