മഴക്കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ! (ഭാഗം 1)

ഭാവിയിലെ ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഡോക്ടർമാരോ ഫിസിഷ്യൻമാരോ, മരുന്നുകളോ ലഭിക്കുകയില്ല. അത്തരം സമയങ്ങളിൽ ആയുർവേദത്തിന് നമ്മുടെ രക്ഷകനാകാൻ സാധിക്കും.

സത്സംഗം 15 : സ്വയം പ്രത്യായനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശദ്ധ്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഈ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് സ്വയം പ്രത്യായനം മനസ്സിന് പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നത് പഠിക്കാം.

സത്സംഗം 5 : നാമജപത്തിന്‍റെ വിവിധ രീതികൾ

നാമജപം നന്നായി ആകുന്നതിനായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജപം എഴുതുക, ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് ജപിക്കുക എന്നിവയും നാമജപത്തിലെ വിവിധ വാണികളെക്കുറിച്ചും ഈ സത്സംഗത്തിൽ പഠിക്കാം.