ഭസ്മം

ഭസ്മക്കുറി തൊടുന്നത്‌ നമ്മിലെ ഈശ്വരാംശത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനാണ്‌, ദുഷ്ടശക്തികളെ അകറ്റി നിര്‍ത്താനാണ്. പുരാതനകാലം മുതലേ, രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് നെറ്റിയില്‍ ഭസ്മക്കുറി ഇടുന്ന ശീലം ഭാരതീയര്‍ക്ക് തനതായതാണ്.

‘ആറന്മുള കണ്ണാടി’ ദേവതയുടെ തിരുമുഖ ദർശനത്തിനായുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട കണ്ണാടി !

ആറന്മുള കണ്ണാടി അഷ്ടമംഗല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ശുഭാവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പെട്ടതാണ് അഷ്ടമംഗല്യങ്ങൾ. ഈ കണ്ണാടി ഭാഗ്യവും സമൃദ്ധിയും തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു.

അധ്യാത്മ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ആരെയാണ് ഒരു സത്പുരുഷൻ (സന്ത്) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്?

അദ്ധ്യാത്മ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി, സത്പുരുഷൻ എന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക പദവിയ്ക്ക് യോഗ്യമായി തീരുന്നത്, ആ വ്യക്തി കുറഞ്ഞത് 70 ശതമാനം ആദ്ധ്യാത്മിക നില കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ്.

ധൂമപാനം (പുക ചികിത്സ) : ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തടയുന്നതിനുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സ !

ധൂമപാനം (പുക ചികിത്സ) ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉദാ. ജലദോഷം, ചുമ, ആസ്ത്മ ഇവ ബാധിക്കാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ തന്നെ ആശ്വാസം ലഭിക്കാനോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

സത്സംഗം 21 : സ്വഭാവദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം

നാം ഓരോരുത്തരിലും സ്വഭാവദോഷങ്ങൾ കൂടുതലോ കുറവോ എണ്ണത്തിലും പരിമാണത്തിലും ഉണ്ടാകും. നമ്മളിൽ ഏതു ദോഷം എത്ര അളവിൽ ഉണ്ട്, അതിനെ മാറ്റി ഏതു ഗുണം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. പ്രക്രിയ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിലുള്ള സ്വഭാവദോഷങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് (പട്ടിക) തയ്യാറാക്കണം.

സത്സംഗം 20 : C-1, C-2 സ്വയം പ്രത്യായനം

C-1 രീതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാമജപത്തിന്‍റെ സംസ്കാരം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായാണ്. C-2 സ്വയം പ്രത്യായനം ശിക്ഷയുടേത് അതായത് സ്വയം ദണ്ഡനം എന്നതാണ്.

സത്സംഗം 19 : B-2 സ്വയം  പ്രത്യായനം

മുമ്പിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റമോ സാഹചര്യത്തെയോ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ അവിടെ നാം B-2 സ്വയം പ്രത്യായനം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സത്സംഗം 18 : B-1 സ്വയം പ്രത്യായനം

മുമ്പിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ തെറ്റായ ശീലം മാറ്റുവാനോ, ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥിതി മാറ്റുവാനോ അവരുടെ തെറ്റായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവരോട് പറയുവാനോ കഴിയുമെങ്കിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ B-1 എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.

സത്സംഗം 17 : A-1, A-2, A-3 സ്വയം പ്രത്യായന രീതികളെക്കുറിച്ച് താരതമ്യ പഠനം

അനുചിതമായ പ്രവർത്തി, അനുചിതമായ ചിന്തകൾ, അനുചിതമായ വികാരങ്ങൾ ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ A-1 രീതി, മനസ്സിൽ വരുകയോ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അനുചിതമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് A-2 രീതി, എന്നാൽ ഭയം, അപകർഷതാ ബോധം, ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‍റെ കുറവ് മുതലായ സ്വഭാവദോഷങ്ങളെ മാറ്റാൻ A-3 രീതിയിൽ സ്വയം പ്രത്യായനം തയ്യാറാക്കുന്നു.