സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയുള്ള മനുഷ്യൻ

തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വജാതിയിലുള്ള തന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും മാത്രം ഹിതം നോക്കുന്ന സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയുള്ള മനുഷ്യൻ എവിടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ അനന്തകോടിക്കണക്കിനുള്ള ജീവ-ജാലങ്ങളുടെ ഹിതം നോക്കുന്ന ഈശ്വരനെവിടെ ?