നിത്യമായ ആനന്ദത്തിന്‍റെ അനുഭൂതി

‘ദൈവമില്ല’ എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദികൾക്ക് ഭക്തന്മാ൪ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുപോലുള്ള നിത്യമായ ആനന്ദാനുഭൂതി വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമോ?