കർമ്മത്തിന്‍റെ ഫലം

‘എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണം?’, എന്നത് നമ്മളുടെ കൈയിലാണ് എന്നാൽ ‘അതിന്റെ ഫലം എപ്പോൾ നൽകണം?’, എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൈയിലാണ്.