യുഗാന്തരങ്ങളായി സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല.

യുഗാന്തരങ്ങളായി സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ആരും വരുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം അത് ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പരിപൂർണ്ണമാണ്. ഇതിനു വിപരീതമായി ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഭാഷകളുടേയും വ്യാകരണം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.